gossipmonger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gossipmonger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gossipmonger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gossipmonger.

Từ điển Anh Việt

  • gossipmonger

    * danh từ

    như gossiper

    * danh từ

    như gossiper

Từ điển Anh Anh - Wordnet