newsmonger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newsmonger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newsmonger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newsmonger.

Từ điển Anh Việt

  • newsmonger

    /'nju:z,mʌɳgə/

    * danh từ

    người hay phao tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet