gopher hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gopher hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gopher hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gopher hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gopher hole

    * kỹ thuật

    lỗ đào hầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gopher hole

    a hole in the ground made by gophers