gonorhynchus gonorhynchus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gonorhynchus gonorhynchus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gonorhynchus gonorhynchus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gonorhynchus gonorhynchus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gonorhynchus gonorhynchus

    Similar:

    beaked salmon: fish of sandy areas of western Pacific and Indian oceans having an angular snout for burrowing into sand

    Synonyms: sandfish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).