goaf stower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goaf stower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goaf stower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goaf stower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goaf stower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy đổ đá

    máy lấp đất đá