glutamin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glutamin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glutamin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glutamin.

Từ điển Anh Việt

  • glutamin

    /'glu:təmin/

    * danh từ

    (hoá học) Glutamin