glutamine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glutamine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glutamine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glutamine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • glutamine

    a crystalline amino acid occurring in proteins; important in protein metabolism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).