glazed partition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glazed partition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glazed partition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glazed partition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glazed partition

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vách ngăn bằng kính