gigacycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigacycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigacycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigacycle.

Từ điển Anh Việt

  • gigacycle

    * danh từ

    một tỷ hec

Từ điển Anh Anh - Wordnet