geriatric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geriatric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geriatric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geriatric.

Từ điển Anh Việt

 • geriatric

  /,dʤeri'ætrik/

  * tính từ

  (thuộc) khoa bệnh tuổi già

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • geriatric

  of or relating to the aged

  geriatric disorder

  of or relating to or practicing geriatrics

  geriatric hospital

  Synonyms: gerontological