gerhard herzberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerhard herzberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerhard herzberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerhard herzberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerhard herzberg

    Similar:

    herzberg: Canadian physicist (born in Germany) noted for contributions to understanding the structure of molecules (born in 1904)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).