gerhard gerhards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerhard gerhards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerhard gerhards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerhard gerhards.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerhard gerhards

    Similar:

    erasmus: Dutch humanist and theologian who was the leading Renaissance scholar of northern Europe; although his criticisms of the Roman Catholic Church led to the Reformation, he opposed violence and condemned Martin Luther (1466-1536)

    Synonyms: Desiderius Erasmus, Geert Geerts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).