geodesic triangle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodesic triangle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodesic triangle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodesic triangle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodesic triangle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tam giác trắc địa