genetical method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genetical method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genetical method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genetical method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • genetical method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp di truyền