frozen liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frozen liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frozen liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frozen liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • frozen liquid

    * kỹ thuật

    chất lỏng kết đông

    điện lạnh:

    chất lỏng đóng băng