foundation elevation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foundation elevation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foundation elevation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foundation elevation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • foundation elevation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    độ cao móng