flier (flyer) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flier (flyer) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flier (flyer) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flier (flyer).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flier (flyer)

    * kỹ thuật

    chiếu nghỉ (cầu thang)