fliers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fliers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fliers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fliers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fliers

    * kỹ thuật

    cầu thang ngoài

    xây dựng:

    bậc thang treo