flashing point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flashing point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flashing point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flashing point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flashing point

    * kỹ thuật

    điểm bốc cháy

    điện lạnh:

    điểm bắt lửa