fermenting rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fermenting rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fermenting rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fermenting rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fermenting rate

    * kinh tế

    mức độ lên men

    tốc độ lên men