fax (facsimile) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fax (facsimile) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fax (facsimile) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fax (facsimile).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fax (facsimile)

    * kỹ thuật

    gửi fax