extremely low-frequency emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extremely low-frequency emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extremely low-frequency emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extremely low-frequency emission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extremely low-frequency emission

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phát xạ tần số cực thấp