extensor musele of wrist radial long nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extensor musele of wrist radial long nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extensor musele of wrist radial long giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extensor musele of wrist radial long.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extensor musele of wrist radial long

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ duỗi cổ tay quay dài