extensor muscle of great toe short nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extensor muscle of great toe short nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extensor muscle of great toe short giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extensor muscle of great toe short.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extensor muscle of great toe short

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ duỗi ngắn ngón chân cái