explosion hazardous gas mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

explosion hazardous gas mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm explosion hazardous gas mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của explosion hazardous gas mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • explosion hazardous gas mixture

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hỗn hợp khí nổ nguy hiểm