exogenous business-cycle theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exogenous business-cycle theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exogenous business-cycle theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exogenous business-cycle theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • exogenous business-cycle theory

    * kinh tế

    lý thuyết chu kỳ kinh tế ngoại sinh