evaporative cooler (evaporative air cooler) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evaporative cooler (evaporative air cooler) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evaporative cooler (evaporative air cooler) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evaporative cooler (evaporative air cooler).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evaporative cooler (evaporative air cooler)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy làm lạnh (bằng) bay hơi