evangelical united brethren church nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evangelical united brethren church nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evangelical united brethren church giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evangelical united brethren church.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • evangelical united brethren church

    a Methodist denomination

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).