evade declaration of dutiable goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evade declaration of dutiable goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evade declaration of dutiable goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evade declaration of dutiable goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evade declaration of dutiable goods

    * kinh tế

    tránh khai hàng hóa chịu thuế