esd (electro-static spark) prevention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

esd (electro-static spark) prevention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm esd (electro-static spark) prevention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của esd (electro-static spark) prevention.

Từ điển Anh Việt

  • ESD (electro-static spark) prevention

    (Tech) sự đề phòng phóng điện tĩnh