eristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eristic.

Từ điển Anh Việt

 • eristic

  /ə'ristik/

  * tính từ

  (thuộc) tranh luận

  nhằm thắng hơn là nhằm sự thực (người tranh luận, lập luận)

  * danh từ

  tài tranh luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eristic

  the art of logical disputation (especially if specious)

  given to disputation for its own sake and often employing specious arguments

  Synonyms: eristical

  Similar:

  disputant: a person who disputes; who is good at or enjoys controversy

  Synonyms: controversialist