eon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eon.

Từ điển Anh Việt

 • eon

  /'i:ən/ (eon) /'i:ən/

  * danh từ

  thời đại, niên kỷ

  sự vĩnh viễn; khoảng thời gian vô tận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eon

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự vĩnh viễn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eon

  the longest division of geological time

  Synonyms: aeon

  an immeasurably long period of time

  oh, that happened eons ago

  Synonyms: aeon

  (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the Supreme Being and playing various roles in the operation of the universe

  Synonyms: aeon