entire function of zero type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

entire function of zero type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm entire function of zero type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của entire function of zero type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • entire function of zero type

    * kỹ thuật

    hàm nguyên loại cực tiểu