entering temperature difference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

entering temperature difference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm entering temperature difference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của entering temperature difference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • entering temperature difference

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu nhiệt độ tại cửa vào

    sự chênh lệch nhiệt độ vào