endogenous income hypothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endogenous income hypothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endogenous income hypothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endogenous income hypothesis.

Từ điển Anh Việt

  • Endogenous income hypothesis

    (Econ) Giả thiết thu nhập nội sinh

    + Một giả thiết cho rằng độ thoả dụng là một hàm của chi tiêu TIÊU DÙNG và CỦA CẢI.