emulated local area network (elan) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emulated local area network (elan) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emulated local area network (elan) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emulated local area network (elan).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emulated local area network (elan)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng LAN mô phỏng