elliptical cylinder function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elliptical cylinder function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elliptical cylinder function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elliptical cylinder function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elliptical cylinder function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm trụ elíp

    hàm trụ eliptic