elimination by addition or subtraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elimination by addition or subtraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elimination by addition or subtraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elimination by addition or subtraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elimination by addition or subtraction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép khử bằng cộng hay trừ