elevated pipe foundation grill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elevated pipe foundation grill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elevated pipe foundation grill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elevated pipe foundation grill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elevated pipe foundation grill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới móng cọc nâng cao