electrosensitive safety system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrosensitive safety system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrosensitive safety system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrosensitive safety system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrosensitive safety system

    * kỹ thuật

    hệ an toàn nhạy điện