electrosensitive printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrosensitive printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrosensitive printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrosensitive printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrosensitive printer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy in nhạy điện