electrically erasable programmable read-only memory (eprom) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrically erasable programmable read-only memory (eprom) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrically erasable programmable read-only memory (eprom) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrically erasable programmable read-only memory (eprom).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrically erasable programmable read-only memory (eprom)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    PROM có thể xóa bằng điện