elasticity of demand end supply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elasticity of demand end supply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elasticity of demand end supply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elasticity of demand end supply.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • elasticity of demand end supply

    * kinh tế

    độ co giãn của cầu và của cung