effective road soil resilient modulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective road soil resilient modulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective road soil resilient modulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective road soil resilient modulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective road soil resilient modulus

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    môđun đàn hồi hữu hiệu của nền đất