effective radius of the earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective radius of the earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective radius of the earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective radius of the earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective radius of the earth

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bán kính trái đất tương đương