effective neutron multiplication constant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective neutron multiplication constant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective neutron multiplication constant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective neutron multiplication constant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective neutron multiplication constant

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hằng số nhân nơtron hiệu dụng