effective length of the antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective length of the antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective length of the antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective length of the antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective length of the antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ dài hiệu lực (tương đương) của ăng ten