effective internal friction angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective internal friction angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective internal friction angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective internal friction angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective internal friction angle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc ma sát trong có ích