effective electromotive force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective electromotive force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective electromotive force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective electromotive force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • effective electromotive force

  * kỹ thuật

  điện thế tác dụng

  sức điện động hiệu dụng

  điện:

  điện áp hữu công

  lực điện động hiệu dụng