effective duty rate on imports nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

effective duty rate on imports nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm effective duty rate on imports giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của effective duty rate on imports.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • effective duty rate on imports

    * kinh tế

    mức thuế nhập khẩu thực tế